ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು

ABOUT US

ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು

ಜೆಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ 2017 ಸಾಲಿನ "ಇ-ಆಡಳಿತ ದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯದ್ಬುತ ಸಾಧನೆ" ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯದ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೆಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ 2017 ಸಾಲಿನ "ಇ-ಆಡಳಿತ ದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯದ್ಬುತ ಸಾಧನೆ" ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇ-ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ (ರೆಮ್ಸ್) ಗೆ ‘ನೀಡಿ ಪುರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.


ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯದ(QCI) ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ "ಡಿಎಲ್ ಶಾ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ " ಪ್ರಶಸ್ತಿ (2016)

ರೆಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿ ಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ “125 ಕೋಟಿ ನಾಗರೀಕರ ಗುಣಾಮಟ್ಟಾಭಿವೃದ್ಧಿ” ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ 2016ನೇ ಸಾಲಿನ "ಡಿಎಲ್ ಶಾ – ಪ್ಲಾಟಿನಂ" ಶ್ರೇಷ್ಟ ಪುರಸ್ಕಾರ ಲಭಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕಯಾನ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಜಯಂತ್ ಸಿನ್ಹ್ನಃ ರವರು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 20ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2016ರಂದು ರೆಮ್ಸ್ ನ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಸಿ.ಇ.ಒ ರವರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಾಡಿದರು.CAPAM-Commonwealth Association of Public Administration and Management (2016)

CAPAM ನ - "ಅಂತರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆವಿಷ್ಕಾರ" 2016ನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಲ್ಲಿನ "Innovation Incubation " ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸುಧಾರಣೆ ಶ್ರೇಣಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಮಾದರಿ ರೆಮ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ , ಸೆಮಿ ಪೈನಲ್ ಸುತ್ತಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನವಾಗಿದೆ.

THE ORGANISATION

Government of Karnataka had constituted a committee under the chairmanship of the Additional Secretary to Government, Co-operation Department to explore means to improve the agricultural marketing system, identify the interventions required in the sector and suggest necessary reforms.

Copyright©2016 REMS Pvt.Ltd. All rights reserved