ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ಎಳ್ಳು

ಎಳ್ಳು ಬೀಜಗಳು ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಸಮೃದ್ಧ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಸೆಸೇಮ್ ಬೀಜಗಳು ಎರಡು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೆಸಮಿನ್ ಸೆಸಮೋಲಿನ್ ಹೊಂದಿವೆ ಇವು ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್-ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಭಾರತವು ಎಳ್ಳು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ 1 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಎಳ್ಳು ಆಗಮನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು: ಕಲಬುರಗಿ, ಅರಸೀಕೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು,ರಾಮನಗರ,ಲಿಂಗಸರಗುರು.

ಆಗಮನ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ

ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಕಲಬುರಗಿ

ಅರಸೀಕೆರೆ

ಲಿಂಗಸರಗುರು

ರಾಮನಗರ

ಬೆಂಗಳೂರು

2018-19

37034

4313

3128

4205

14848

2019-20

13238

302

2827

2127

17738

2020-21

2980

6677

5949

4579

11734

2021-22

1601

2735

4795

818

9851

2022-23

2386

422

2806

0

10117

Back

THE ORGANISATION

Government of Karnataka had constituted a committee under the chairmanship of the Additional Secretary to Government, Co-operation Department to explore means to improve the agricultural marketing system, identify the interventions required in the sector and suggest necessary reforms.

Copyright©2016 REMS Pvt.Ltd. All rights reserved