ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ಎಳ್ಳು

ಎಳ್ಳು ಬೀಜಗಳು ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಸಮೃದ್ಧ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಸೆಸೇಮ್ ಬೀಜಗಳು ಎರಡು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೆಸಮಿನ್ ಸೆಸಮೋಲಿನ್ ಹೊಂದಿವೆ ಇವು ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್-ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಭಾರತವು ಎಳ್ಳು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ 1 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಎಳ್ಳು ಆಗಮನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು: ಕಲಬುರಗಿ, ಅರಸೀಕೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು,ಹೊಸದುರ್ಗ,ಲಿಂಗಸರಗುರು.

ಆಗಮನ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ

ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಕಲಬುರಗಿ

ಅರಸೀಕೆರೆ

ಲಿಂಗಸರಗುರು

ಹೊಸದುರ್ಗ

ಬೆಂಗಳೂರು

2012-13

13316

6951

2259

10850

3752

2013-14

18226

3228

5444

2598

4707

2014-15

23525

2634

7569

6817

1964

2015-16

21544

13721

1504

11488

1550

2016-17

39521

2882

15312

439

3159

Back

THE ORGANISATION

Government of Karnataka had constituted a committee under the chairmanship of the Additional Secretary to Government, Co-operation Department to explore means to improve the agricultural marketing system, identify the interventions required in the sector and suggest necessary reforms.

Copyright©2016 REMS Pvt.Ltd. All rights reserved