ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ಉದ್ದಿನಕಾಳು

ಉದ್ದಿನಕಾಳು ಅಥವಾ ಉರಾದ್ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನಾಡಿ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ.ಇದು ಪ್ರೋಟೀನ್ನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ 10 ಉದ್ದಿನಕಾಳು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದಿನಕಾಳು ಆಗಮನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು: ಕಲಬುರಗಿ, ಬೀದರ್, ಭಾಲ್ಕಿ, ಸೇಡಂ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು

ಆಗಮನ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ

ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಭಾಲ್ಕಿ

ಬೀದರ್

ಧಾರವಾಡ

ಕಲಬುರಗಿ

ಕೊಪ್ಪಳ

ಮೈಸೂರು

ಸೇಡಂ

2016-17

9664

38445

10254

160762

5913

5251

8060

2017-18

12850

52338

1900

134127

2597

4379

15875

2018-19

9864

26045

29954

104096

5700

4685

35699

2019-20

13386

33632

4033

133753

3367

5017

27938

2020-21

21370

56321

36183

84061

6789

4210

31149

Back

THE ORGANISATION

Government of Karnataka had constituted a committee under the chairmanship of the Additional Secretary to Government, Co-operation Department to explore means to improve the agricultural marketing system, identify the interventions required in the sector and suggest necessary reforms.

Copyright©2016 REMS Pvt.Ltd. All rights reserved