ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ತೊಗರಿ/ರೆಡ್ ಗ್ರಾಂ

ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ..

ವಿಶ್ವ ತೊಗರಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವು ತೊಗರಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ 2 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ತೊಗರಿ ಆಗಮನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು: ಕಲಬುರಗಿ,ಬೀದರ್,ರಾಯಚೂರು,ಯಾದಗಿರಿ,ತಾಳಿಕೋಟೆ,ಶೊರಾಪುರ್,ಸೇಡಂ,ಭಾಲ್ಕಿ

ಆಗಮನ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ

ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಭಾಲ್ಕಿ

ಚಿತ್ತಾಪುರ

ಕಲಬುರಗಿ

ರಾಯಚೂರು

ಸೇಡಂ

ಶೊರಾಪುರ್

ಯಾದಗಿರಿ

2014-15

47802

55533

1982278

360636

66287

61980

164164

2015-16

18316

23062

825205

291053

37608

24169

138627

2016-17

22444

56559

1110691

734413

44283

138512

329032

2017-18

42961

50156

1267825

389128

57432

110684

178810

2018-19

39585

47296

942742

252496

117644

92999

157294

Back

THE ORGANISATION

Government of Karnataka had constituted a committee under the chairmanship of the Additional Secretary to Government, Co-operation Department to explore means to improve the agricultural marketing system, identify the interventions required in the sector and suggest necessary reforms.

Copyright©2016 REMS Pvt.Ltd. All rights reserved