ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ತೊಗರಿ/ರೆಡ್ ಗ್ರಾಂ

ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ..

ವಿಶ್ವ ತೊಗರಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವು ತೊಗರಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ 2 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ತೊಗರಿ ಆಗಮನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು: ಕಲಬುರಗಿ,ಬೀದರ್,ರಾಯಚೂರು,ಯಾದಗಿರಿ,ತಾಳಿಕೋಟೆ,ಶೊರಾಪುರ್,ಸೇಡಂ,ಭಾಲ್ಕಿ

ಆಗಮನ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ

ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಭಾಲ್ಕಿ

ಚಿತ್ತಾಪುರ

ಕಲಬುರಗಿ

ರಾಯಚೂರು

ಸೇಡಂ

ಯಾದಗಿರಿ

2018-19

39585

47296

942742

252496

117644

157294

2019-20

52623

84227

1590938

385769

135351

155204

2020-21

55904

52922

749426

208235

105080

140274

2021-22

61809

14719

844156

225720

61108

182651

2022-23

47815

18292

783981

180354

92215

126859

Back

THE ORGANISATION

Government of Karnataka had constituted a committee under the chairmanship of the Additional Secretary to Government, Co-operation Department to explore means to improve the agricultural marketing system, identify the interventions required in the sector and suggest necessary reforms.

Copyright©2016 REMS Pvt.Ltd. All rights reserved