ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ರಾಗಿ/ಫಿಂಗರ್ ಮಿಲ್ಲೆಟ್

ರಾಗಿ ಫಿಂಗರ್ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫಿಂಗರ್ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಆಹಾರದ ಮುಖ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ರಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು.

ರಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು:ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಹಾಸನ, ಅರಸಿಕೆರೆ.

ಆಗಮನ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ

ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಅರಸಿಕೆರೆ

ಬೆಂಗಳೂರು

ಚಿಂತಾಮಣಿ

ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ

ಹಾಸನ

ಕೆ ರ್ ಪೇಟೆ

ನಾಗಮಂಗಲ

ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ

2016-17

35384

56235

40565

84082

16466

73505

250698

17741

2017-18

41402

62981

19632

23626

20025

25326

120461

23871

2018-19

51780

71336

14732

52950

31530

22606

252505

42681

2019-20

58167

64606

31014

43402

22117

27125

204218

26790

2020-21

31974

55633

31987

79161

18518

4529

43918

5339

Back

THE ORGANISATION

Government of Karnataka had constituted a committee under the chairmanship of the Additional Secretary to Government, Co-operation Department to explore means to improve the agricultural marketing system, identify the interventions required in the sector and suggest necessary reforms.

Copyright©2016 REMS Pvt.Ltd. All rights reserved