ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು

ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಧಾನ್ಯದ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ 1 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ 2 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು: ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ವಿಜಯಪುರ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಹಾಸನ, ಹೊನ್ನಾಲಿ, ಶಿಕಾರಿಪುರ

ಆಗಮನ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ

ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ದಾವಣಗೆರೆ

ಹoಗಲ್

ಹಾಸನ

ಹಾವೇರಿ

ಹಿರೇಕೆರೂರು

ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರ್

ಶಿಕಾರಿಪುರ

2018-19

1396830

1292497

1061018

1078533

1063977

2766902

1366587

2019-20

924771

648601

1389126

580104

630256

1895971

731266

2020-21

783031

533987

286337

643233

467559

134500

556268

2021-22

275680

228376

10531

44060

61472

460587

32929

2022-23

320204

247404

175

45426

34735

437911

12032

Back

THE ORGANISATION

Government of Karnataka had constituted a committee under the chairmanship of the Additional Secretary to Government, Co-operation Department to explore means to improve the agricultural marketing system, identify the interventions required in the sector and suggest necessary reforms.

Copyright©2016 REMS Pvt.Ltd. All rights reserved