ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು

ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಧಾನ್ಯದ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ 1 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ 2 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು: ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ವಿಜಯಪುರ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಹಾಸನ, ಹೊನ್ನಾಲಿ, ಶಿಕಾರಿಪುರ

ಆಗಮನ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ

ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ದಾವಣಗೆರೆ

ಹoಗಲ್

ಹಾಸನ

ಹಾವೇರಿ

ಹಿರೇಕೆರೂರು

ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರ್

ಶಿಕಾರಿಪುರ

2014-15

709913

425971

983921

990765

1178287

1716101

646982

2015-16

840909

529144

805959

753790

866563

1956261

885989

2016-17

905503

1025771

696354

964293

1009113

2266198

1348080

2017-18

691236

1347901

1927141

802982

829074

2427801

1458530

2018-19

1396830

1292497

1061018

1078533

1063977

2766902

1366587

Back

THE ORGANISATION

Government of Karnataka had constituted a committee under the chairmanship of the Additional Secretary to Government, Co-operation Department to explore means to improve the agricultural marketing system, identify the interventions required in the sector and suggest necessary reforms.

Copyright©2016 REMS Pvt.Ltd. All rights reserved