ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ಭತ್ತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಆಹಾರ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ 2013 ರಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ 3 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕವು ದೇಶದ 10 ಅತಿದೊಡ್ಡ ಭತ್ತ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಭತ್ತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಗಂಗಾವತಿ, ಸಿಂಧನೂರ್, ಭದ್ರಾವತಿ, ದಾವಣಗೆರೆ , ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ್, ರಾಯಚೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗಾ, ಸಿರುಗುಪ್ಪಾ.

ಆಗಮನ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ

ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ದಾವಣಗೆರೆ

ಗಂಗಾವತಿ

ಕರಟಗಿ

ಮಾನ್ವಿ

ರಾಯಚೂರು

ಸಿಂಧನೂರ್

ಸಿರುಗುಪ್ಪ

2014-15

946741

2653373

3274689

558983

918587

3355800

2012549

2015-16

1047117

2539455

3630158

431453

880711

3723475

1894882

2016-17

1220667

2230679

3628643

947034

1101429

4249702

1859018

2017-18

352511

1829215

3001066

1957762

1506326

3460946

1688093

2018-19

1710602

2597193

3555566

2667994

1945505

4420624

3051428

Back

THE ORGANISATION

Government of Karnataka had constituted a committee under the chairmanship of the Additional Secretary to Government, Co-operation Department to explore means to improve the agricultural marketing system, identify the interventions required in the sector and suggest necessary reforms.

Copyright©2016 REMS Pvt.Ltd. All rights reserved