ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ಭತ್ತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಆಹಾರ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ 2013 ರಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ 3 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕವು ದೇಶದ 10 ಅತಿದೊಡ್ಡ ಭತ್ತ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಭತ್ತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಗಂಗಾವತಿ, ಸಿಂಧನೂರ್, ಭದ್ರಾವತಿ, ದಾವಣಗೆರೆ , ಕೆ.ಆರ್ ನಗರ್, ರಾಯಚೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗಾ, ಸಿರುಗುಪ್ಪಾ.

ಆಗಮನ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ

ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ದಾವಣಗೆರೆ

ಗಂಗಾವತಿ

ಕರಟಗಿ

ಮಾನ್ವಿ

ರಾಯಚೂರು

ಸಿಂಧನೂರ್

ಸಿರುಗುಪ್ಪ

2018-19

1710602

2597193

3555566

2667994

1945505

4420624

3051428

2019-20

2168885

2416667

3253935

2130731

1441666

4282429

2254326

2020-21

1695584

3029215

3573315

2562644

1208072

4644711

937416

2021-22

511758

870806

1081345

1047280

1229679

570776

110186

2022-23

128196

1048671

669229

752501

1166348

463551

5342

Back

THE ORGANISATION

Government of Karnataka had constituted a committee under the chairmanship of the Additional Secretary to Government, Co-operation Department to explore means to improve the agricultural marketing system, identify the interventions required in the sector and suggest necessary reforms.

Copyright©2016 REMS Pvt.Ltd. All rights reserved