ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ಬೆಲ್ಲ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಸಕ್ಕರೆ, ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಖಂಡಾಸರಿ ಆಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.ಬೆಲ್ಲ (ಗುರ್ / ಬೆಲ್ಲಾ / ಪನೆಲಾ) ಎಂಬುದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದ್ದು ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮೊಲಸಸ್ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ಸಕ್ಕರೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಗುರು, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವೆಲ್ಮಂ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಲ್ಲಾ ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿಶ್ವದ ಬೆಲ್ಲದ ಉತ್ಪಾದನೆ ರಫ್ತುದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಹೆಚ್ಚು.

ಆಗಮನ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ

ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಸಿ ರ್ ನಗರ

ಮಂಡ್ಯ

ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ

ಭದ್ರಾವತಿ

2012-13

50324

1265007

182046

45724

2013-14

27999

610542

240109

48605

2014-15

25146

520162

221432

27878

2015-16

10259

758923

224299

33418

Back

THE ORGANISATION

Government of Karnataka had constituted a committee under the chairmanship of the Additional Secretary to Government, Co-operation Department to explore means to improve the agricultural marketing system, identify the interventions required in the sector and suggest necessary reforms.

Copyright©2016 REMS Pvt.Ltd. All rights reserved